Chinese review list from January

Vocabulary

新年 xīn nián
小宝宝 xiǎo bǎo bǎo 
朋友  péng yǒu
马  mǎ 
跑  pǎo
兔子 tù zǐ 
跳  tiào
老虎 lǎo hǔ
爬  pá
睡觉 shuì jué
大象 dà xiàng 
动物 dòng wù

Conversation

我的朋友在哪里? wǒ dí péng yǒu zài nǎ lǐ ?
在这里。 zài zhè lǐ 。

 

这是什么动物? zhè shì shén me dòng wù?
这是大象...  zhè shì dà xiàng...

 

Nursery Rhyme

The New Year is here (新年到)

 

Songs

Where is my friend (我的朋友在哪里)